Giới thiệu chung

 • GIỚI THIỆU CHUNG

  Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04/3/2008 của Chính phủ về việc qui định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ Vụ Môi trường, Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường và Cục bảo vệ môi trường. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường được qui định trong Quyết định số:  25/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ (thay thế Quyết định số 132/2008/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ) 

            Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường là đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường được quy định tại Quyết định 25/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và được qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quyết định số1504/QĐ-TCMT ngày 25 tháng 11 năm 2014 Tổng cục Môi trường (thay thế Quyết định 253/QĐ-TCMT ngày 17/4/2013 của Tổng cục Môi trường). Nhân sự của Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường được xây dựng trên cơ sở Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Chuyển giao công nghệ môi trường. 

  Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Chuyển giao công nghệ môi trường bắt đầu hoạt động từ năm 2004 theo Quyết định số 735/QĐ-BVMT ngày 31/8/2004 của Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường, ban đầu là đơn vị sự nghiệp thuộc Cục Bảo vệ môi trường có chức năng giúp Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai, tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ môi trường. Đến năm 2006, theo Quyết định số 276/QĐ-BVMT ngày 14 tháng 3 năm 2006 của Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Chuyển giao công nghệ môi trường chuyển sang là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên trực thuộc Cục Bảo vệ môi trường.  

  Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường là Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản hạn mức kinh phí và tiền gửi tại kho bạc nhà nước, tài khoản ngân hàng theo quy định hiện hành.  

  Với đội ngũ cán bộ nhân viên năng động; đầy nhiệt huyết; có năng lực, trình độ chuyên môn cao; luôn áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công việc và giàu kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Trung tâm đã thực hiện tốt và hoàn thành suất sắc nhiệm vụ cấp trên giao, bên cạnh đó Trung tâm luôn chủ động khai thác và triển khai các dự án dịch vụ môi trường đảm bảo đạt chất lượng cao và được sự hài lòng của chủ đầu tư đã góp phần không nhỏ cho sự nghiệp Bảo vệ môi trường đồng thời nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên.

  Cùng với sự chỉ đạo và quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Tổng cục Môi trường, Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường có đầy đủ điều kiện để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường./.

                                Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2014